לא אחת קורה, כי במשך שנות הנישואין, או הקריירה, אחד מבני הזוג, צבר כושר השתכרות גבוה, אם מעסק מצליח, רישיון מקצועי במקצועות החופשיים (רופא, עו"ד רו"ח מהנדס) כאשר רכש מוניטין ובעוד, בת הזוג, ישבה בבית לגדל את הילדים ולדאוג לניהול הבית, מה שמנע ממנה להתפתח בתחום הקריירה. סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון התשל"ג-1973, קובע כי הכלל לאיזון משאבים בין בני זוג עם התרת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחציתו של השווי בכלל הנכסים  השייכים לבני הזוג מלבד נכסים מסוימים שמפורטים באותו סעיף.המחוקק קבע סעיף חריג לכלל זה שמצוי בהוראות סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, אשר מקנה לביהמ"ש סמכות לסטות מכלל זה הקבוע בחוק, בגין נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות זאת ולקבוע, כי איזון שווי הנכסים אם כולם ואם בחלקם, לא יהיה 50-50. בגלל החריג הנ"ל, נוספו שאלות רבות בבתי המשפט בנוגע לחלוקת הנכסים שאין להם מענה וודאי במסגרת חוק יחסי ממון, נכסים לא מוחשיים כגון נכסי קריירה בגירושין, אשר כוללים כושר השתכרות, מוניטין, ניסיון מקצועי וכדומה.

מה זה נכסי קריירה?

נכסי קריירה, הן נכסים בלתי מוחשיים, אשר נרכשו באמצעות אחד מבני הזוג במשך תקופת חייה המשותפים. כשאר מתכוונים לגבי נכסי קריירה בגירושין, הכוונה היא לימודי תואר או תעודה, אשר גרמו להעלאת שכר של אחד מבני הזוג אשר רכש את ההשכלה. למשל, בן זוג שנישא כאשר לא היה לו מקצוע או כל תואר אקדמאי ולאחר שנישא, החל ללמוד לאיזה שהוא תואר אקדמאי ובעקבות לימודי התואר שכרו עלה. בהתאם, כאשר מחשבים את נכסי הקריירה, לפי חישוב אקטואר, מדובר על השכר שהתקבל כתוצאה ישירה של השקעת בני הזוג בהשכלה של מי מהם. למעשה, הכוונה היא לשוויו של אדם כאשר הוא בעל מקצוע והמקצוע המיטיב נרכש כאשר הזוג ניהל יחד חיים  משותפים.

 למעשה אם המקצוע המיטיב, נרכש במהלך החיים המשותפים של בני הזוג, רכישת ההשכלה כרוכה בהשקעה משותפת של בני הזוג, אם מהבחינה של ההוצאה הכלכלית והן מבחינת הזמן. כאמור, בת הזוג לצורך העניין, תצטרך להישאר יותר בבית, כדי לגדל את הילדים, כאשר היא עצמה לא תוכל להמשיך בקריירה. על מנת לחשב נכסי קריירה בגירושין, החישוב אינו פשוט. למשל באיזה אופן יגדל השכר של בן הזוג החל ממועד הגירושין ועד לגיל הפרישה, או מה יקרה במידה ובן הזוג שלגביו יבוצע חישוב הערכת נכסי הקריירה, יאבד את עבודתו וכמובן גם את שכרו. אקטואר יוכל לבדוק את השכר לפני הנישואין ואת התפתחות השכר הצפויה לבן הזוג, עד לגיל הפרישה. האקטואר יצטרך לחשב לאחר ניתוח הסיכונים הקיימים ואת התפתחויות השכר, כאשר הוא בעצם ייחשב את היוון הפרשי השכר עד גיל הפרישה.

 אילו פתרונות מוצעים ע"י ביהמ"ש  בנכסי קריירה בגירושין?

ביהמ"ש יציע פיצויים לצד שהשתכר פחות במהלך השנים שהזוג חי יחד. למשל באמצעות מזונות מוגדלים, השבה – שהוא תשלום שווי נוכחי ופירות עתידיים בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפט. עוד אפשרות היא, שבן הזוג, ישלם לבן הזוג השני תשלום עיתי כדי שיוכל לשמור על אותה רמת חיים שהייתה לבן/בת הזוג בזמן הנישואין. במידה ויחול שינוי כלשהו במצבו הכלכלי של הבעל, אזי, יתערב ביהמ"ש ולשנות את גובה התשלום העיתי מתוקף דיני היושר.

 נכסי קריירה יחולקו בין בני הזוג אם קיים פער מובהק במעמדם התעסוקתי

אם קיים פער מובהק בשכר שלהם, ביהמ"ש יבחר לחלק את נכסי קריירה בגירושין באופן שווה.  כאשר ביהמ"ש בוחן את חלוקת הנכסים הבלתי מוחשיים של בני הזוג, הוא יתבסס על שלושה יסודות כאשר הוא יצע את איזון המשאבים בין בני הזוג ואלה הם:

·         יש פער מובהק במעמדם התעסוקתי של בני הזוג

·       יש פער משמעותי בכושר ההשתכרות של בני הזוג וכאן, ביהמ"ש ישקול בין השאר את פערי השכר, ההכשרה המקצועית, כישוריו של בן הזוג, אבחנה ביו כושר השתכרותו של בן הזוג לפני הנישואין לבין כושר ההשתכרות שנצבר בתקופת הנישואין, חלוקת המשמורת על ילדיהם וזמני השהייה אצל כל אחד מבני הזוג, היקף והחלוקה של דמי המזונות, יכולת השיקום של כל אחד מבני הזוג לאחר הגירושין וכדומה

למעשה, ישנן 3 דרכים לפתרון החישוב של כושר ההשתכרות וכיצד ניתן יהיה לקבוע את אופן התשלום:

·         תשלום חד פעמי גבוה, אשר מהוון את כושר ההשתכרות היחסי. למעשה היתרון בתשלום חד פעמי גבוה, ייתר את ההתעסקות בנושא זה בעתיד.

·         תשלום קבוע או משתנה- למעשה ייקבע סכום מסוים שיופרש לפי אחוז מסויים מהכנסתו של בן הזוג שמשתכר הרבה יותר. יש לציין, כי במידה וכושר השתכרותו של בן הזוג תרד מאיזו שהיא סיבה, גם התשלומים יופחתו בהתאם ואם השכר יעלה, הקצבה לא תשתנה.

·         הערכת אחוזי ההשתכרות –  זהו פתרון שמבוסס על השיטה האמריקאית, כשאר מבצעים אומדן באחוזי ההשתכרות של שני הצדדים ובכך ישנה נוסחה, אשר מחשבת את פער ההשתכרות של בני הזוג. לפי נוסחה זו, הסכום אשר יעבור ממשכורתו של בן הזוג, יהיה אחוז אחד עבור כל שנת נישואין.

למעשה, הדין בישראל מכיר  בנושא של נכסי קריירה בגירושין כחלק מחלוקה שוויונית וצודקת בין בני הזוג, כאשר ההתקדמות או ההתפתחות של מי מהצדדים, קשורה בחיים המשותפים, כאשר אחד מבני הזוג הקריב והשקיע במשפחה, הרבה יותר מהצד השני. אם מדובר במוניטין שנצבר זהו מוניטין עסקי שאחד משני הצדדים רכש. במידה ובני זוג עומדים לפני גירושין, יש לפנות אל עו"ד לדיני משפחה המתמחה בתחום הגירושין, כשאר הוא בעל ניסיון רב בתחום של נכסי קריירה, כך שניתן יהיה לבצע חלוקה הוגנת בין הצדדים. למרות שכבר היו פסיקות בביהמ"ש העליון לגבי נכסי קריירה בין בני זוג שביקשו להתגרש, אך מאידך, ישנן פסיקות כמו בפס"ד 3664/07, כאשר בין בני הזוג היו פערי השתכרות קטנים, או לחליפין, אם בן הזוג השיג את נכסי הקריירה שלו, ללא תמיכה מבן הזוג השני, במקרה זה, נכסי הקריירה לא יילקחו בחשבון כחלק מהרכוש המשותף שמיועד לחלוקה בין בני הזוג בעת גירושין.

ביהמ"ש מסתייע באקטואר לצורך חישוב נכסי הקריירה בין בני הזוג

בגל שקיימת מורכבות רבה לחישוב של נכסי קריירה בגירושין, ביהמ"ש לרוב יסתייע באקטואר משפטי, אשר מתמחה בשווי של נכסי קריירה. לרוב, האקטואר יבחן את שכר בני הזוג לפני הנישואין ובמהלכם וכן, אם חלו אי אילו שינויים. על הבסיס של השכר הנבחן, ניתן יהיה לבצע הערכת השווי של ההכנסה העתידית של כל אחד מבני הזוג, תוך ביצוע היוון למועד פרידתם בפועל. ישנה שאלה נפוצה והיא: "האם ניתן לחלק מוניטין בין בני זוג שעומדים להתגרש? למעשה, אם נגדיר זאת כך, מוניטין הוא שמו הטוב של עסק או אדם שיש לו על מתחריו. זהו קניין רוחני שנרכש ומהווה ערך מוסף לאדם על פי כישוריו, או בית העסק הנמצא בבעלותו. למעשה המוניטין הוכר בפסיקה כנכס של זכות קניינית ואת זה ניתן לראות בפסקי הדין הבאים: ע"א 280/73, ע"א 276/69 ועוד. זו הסיבה כי נכסי קריירה חלים עליהם הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון. ביהמ"ש מתייחס לנישואין כאל שותפות וכמו בכל שותפות, קיימת חלוקת  תפקידים ולכן, אחד מבני הזוג, נוטל על עצמו את גידול הילדים ומלאכות הבית, מה שמונע ממנו להתפתח ולהגדיל את כושר השתכרותו ובן הזוג השני, פנוי לפתח קריירה עצמאית, כך שהוא צובר נכסי קריירה לפרנסת המשפחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *