ישנה סוגיה מרכזית, כאשר בני זוג מתגרשים והכוונה היא לרכוש. למרות שאנו מכירים רכוש גון דירה, חשבונות בנק משותפים, קופות גמל, קופות השתלמות וכדומה, על נכסי קריירה איזון משאבים, לא הוזכר רבות. זוהי סוגיה רגישה, אשר בגינה אנו שומעים על תביעות משפטיות קשות, בין בני זוג שמתגרשים. אפ בני הזוג, היו משכילים לערוך הסכם ממון עוד לפני נישואיהם או מגוריהם המשותפים, מחלוקות אלה, לבטח היו נמנעות מהם. במידה ולא נערך הסכם ממון בין בני הזוג, עליהם יהיה לחלק את רכושם באופן שווה. זה חוק הסדר איזון משאבים אשר מעוגן במסגרת חוק יחסי ממון תשל"ג 1973, כשאר חוק זה, חל על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974. על מנת להבין מהם נכסי קריירה, מדובר על כושר ההשתכרות של אדם, כאשר הכוונה היא בשיפור הכושר להשתכר במהלך נישואיו.

הצורך של חלוקת נכסי קריירה איזון משאבים, מתעורר כאשר קיים פער ממשי בין בני הזוג, מבחינת כושר ההשתכרות. לדוגמא, אם האישה צריכה לוותר על הקריירה שלה והקידום בעבודה, כאשר היא צריכה לעבוד שעות רבות וזה ממש לא מתאפשר לה, בגלל גידול הילדים וניהול משק הבית. זו הסיבה, כי יש לבחון את הפער אשר נוצר בין בני הזוג עקב הנישואין ולאזן אותו בכסף , או בשווי כסף. מדובר על פער, אשר נוצר במהלך הנישואין ולכן יש לגרוע מהפער, כאשר התרומה לנכסי קריירה מגיעה בזכות כישרון טבעי ואישי ואת העובדה,  שהתחלת ייצור נכסי הקריירה היה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שקשר הנישואין פורק.

מה זה סעיף 5 לחוק יחסי ממון?

הוראות סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, היא ההוראה אשר קובעת ומגדירה, איזה סוג של נכסים מוגדרים בעת חלוקת נכסי קריירה איזון משאבים. לכן, המושג של הפרשי השתכרות או נכסי קריירה לא כלול בסעיף 5 לחוק יחסי ממון. הסעיף בעצם קובע, כי עם פקיעת הנישואין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כל הנכסים של בני הזוג, למעט ירושה או מתנה, פיצוי בגין נזקי גוף, או נכסים שלא ניתן יהיה לאזן בגלל הסכם ממון אשר נערך לפני הנישואין.

מאידך, קיים  סעיף קטן בחוק יחסי ממון שהוא סעיף 5(ג), אשר מגדיר את כלל נכסי בני הזוג, לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצוי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות של בני הזוג.  יש לציין, כי קיימים שני סעיפים אחרים אשר מכוחם ניתן לכאורה, לכלול או להתחשב או אפילו לדון, באיזון נכסי קריירה  כמו סעיפים 6(ד) ו-8(2) לחוק יחסי ממון בין זוגות. סעיף 6(ג) קובע, כי אם הצדדים לא הגיעו להסכמה באשר לאופי האיזון, יחליט בית במשפט לפי הנסיבות. סעיף 6(ד) מוסיף להקשר זה כללים מנחים להפעלת שיקול הדעת של ביהמ"ש, כאשר ביהמ"ש יתחשב בכל הקשור למצב הכלכלי של כל אחד מבני הזוג,  ובטובת ילדיהם, כך שימנע אובדן פרנסה סבירה למי מבני הזוג.

הסמכות של ביהמ"ש לענייני המשפחה בחלוקת רכוש בין בני זוג לאחר הגירושין

לבית המשפט לענייני משפחה, קיימת הסמכות להורות כי חלוקת  הנכסים בין הזוג, לא תהיה שוויונית. למעשה ביהמ"ש יכול להכליל נכסים שהסדר איזון משאבים לא חל עליהם והכוונה היא נכסי קריירה איזון משאבים. השימוש בסמכות זו, יהיה נתון לביהמ"ש, במקרים כגון: יכולת ההשתכרות והפוטנציאל, של אחד מבני הזוג גבוה באופן קיצוני של יכולת ההשתכרות של בן הזוג השני והכוונה היא אל ניסיון מקצועי, מוניטין, נכסי קריירה וכדומה.  אחד מבני הזוג הסתיר הכנסות מה שנקרא "כסף שחור", אחד מבני הזוג עשה שימוש בכספים המשותפים למטרות לא חוקיות כגון הימורים או כל שימוש לא חוקי אחר, שבן הזוג השני לא הסכים לשימוש  באופן זה של הכספים המשותפים.

יש לציין כי הכללים של חלוקת נכסי קריירה איזון משאבים הוא לפי קריטריונים מסוימים כמו: הגיל של בני הזוג, מספר שנות הנישואין, היקף הרכוש המשותף, רמת ההשתכרות של כ"א מבני הזוג, השקעת בן הזוג בנכסי הקריירה שלו ותרומת בן הזוג שאפשרה לו השקעה זו, כישרון מולד טבעי של אחד מבני הזוג, היקף הרכוש הפרטי שלא כלול במסגרת איזון המשאבים.  המצב הנוכחי של קריירה של בני הזוג, מס' שנות העבודה שנותרו למי שמחזיק בנכסי הקריירה, המצב הבריאותי של בני הזוג ועוד.יש לציין כי כללי חלוקת נכסי קריירה איזון משאבים ייקבעו כל מקרה לגופו. מדובר על הערכה אקטוארית קשה ולכן, בירור הפער בכושר ההשתכרות שנוצר בין בני הזוג בשל נישואיהם, מבוסס לרוב על אומדן והשערה. למעשה, תרומתם של בני הזוג האחד לשנייה במישורים רבים הכוללים גם את המישור המקצועי, מהווים תרומה בלתי מוחשית כך שקשה לכמת אותה.

מהי התכלית המרכזית כאשר מדובר על חלוקת נכסי קריירה ואיזון משאבים?

למעשה כל הנושא של חלוקת נכסי קריירה איזון משאבים בעת הגירושין של בני הזוג, הוא על פי חוק יחסי ממון, כאשר המטרה היא לערוך איזון הוגן בין בני הזוג כאשר הם מחליטים על פירוק הקשר ביניהם. זו הסיבה כי נקבע בפסיקה, כי מימוש  מטרת המחוקק תהיה ביצירת איזון המשאבים בי בני הזוג כשאר הם נפרדים, מה שיצמצם את חוסר השוויון שגלום ביחסי הממון ביניהם. למעשה איזון המשאבים בחוק יחסי ממון, מתבסס על עקרונות האוטונומיה והשוויון. הכוונה היא, שאוטונומיה של כל בן זוג, להתפתח במובן הכלכלי ולצבור רכוש וכן, בן או בת הזוג, יכולים אף להחליט אם לשתף את בן הזוג השני בנכסים אלה או לא. כשאר בני הזוג יוצאים מהקשר הזוגי, המטרה היא לא לבצע חלוקה שווה, כ אם חלוקה אשר תקנה לכל אחד מבני הזוג שוויון של הזדמנויות בחיים שלאחר הפרידה לשיקום עתידו. זו הסיבה למעשה, כי חלוקת הרכוש ללא התייחסות לכושר השתכרות, יכולה לפגוע בשוויון ההזדמנויות של מי מבני הזוג.

זו הסיבה, כי בחוות הדעת שתוגשנה בנושא חישובי נכסי קריירה איזון משאבים, יבוצע לפי החישוב הבא. יש להציג את הפרמטרים שלקוחים מהפסיקה וכאלה שיש להם השפעה על רמת השיתוף שיש לבני הזוג בנכסי הקריירה שצבר מי מהם. יש לקבוע משקל, לכל אחד מהפרמטרים הנ"ל. באמצעות אקטואר משפטי, ניתן יהיה בעצם לקבוע הערכה לכל אחד מהפרמטרים, בהתאם לספציפיקציות  של כל מקרה. החישוב של החלק המשותף לבן או בת הזוג בנכסי הקריירה, מובדל מהיכולות והכישורים האישיים למי מבן הזוג שמיוחסים לו נכסי הקריירה. כמו כן, הפרשי המשכורות של בני הזוג, נקבעים לצורך חישוב נכסי הקריירה. יש לציין, כי ישנן גישות שונות בפסיקה, כך שאין מדובר רק בהפרש המשכורות. אם נגדיר זאת כך, נכסי  הקריירה יהיו מחושבים לפי ההפרש בכושר ההשתכרות העתידי של בני הזוג, שנוצרו בתקופת השיתוף, על פני תקופת ההשתכרות הנותרת, מיום הפירוד ועד לגיל הפרישה שהוא מהוון.

לסיכום

כיום, ע"פ המקובל בפסיקה נקבע, כי הפרשי השתכרות או נכסי קריירה, אינם "נכס" ע"פ הנכסים אשר מפורטים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון. למרות זאת, ניתן יהיה להתחשב בהפרשי השתכרות באמצעות שימוש בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, לשם כך יש צורך שהצד המבקש זאת, יצטרך להוכיח את קיומן של הנסיבות החריגות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *